Projekt Moje budúce povolanie

Metóda T - 267 OTPO - povolania a ich záujmová klasifikácia 

6 oblastí podľa Hollandovho modelu RIASEC

R - manuálne technické povolania - (verejné služby, technické, spracovateľské, strojnícke, banícke, stavebné, elektrotechnické, 145):

-dopravný policajt

-fotolaborant

-letecký mechanik

-inštalatér

-kamenár

-operátor telekomunikácii


I - intelektuálne (vedecké) povolania - (vedecké odbory a verejné služby, 81):

-astronóm

-biochemik

-filozof

-genetik

-kardiológ

-marketingový analytik

-prekladateľ


A - umelecké povolania - umelecké odbory a remeslá - výtvarné a polygrafické, 78):

-architekt

-hudob., divadelný dramaturg

-grafik reklamnej tvorby

-kozmetička

-literárny kritik

-bábkoherec


S - sociálne povolania - (verejné služby, 73):

-čašník

-zdravotná sestra

-fyzioterapeut

-knihovník

-personalista

-sociálny pracovník

-sprievodca cestovnej kancelácie


E - podnikateľské povolania - (manažérske a organizačné odbory - predajné a odbytové odbory 64 povolaní):

-advokát

-daňový poradca

-manažér auditu

-plánovač - logistik

-poisťovací agent

-tlačový hovorca

-vedúci reštaurácie.


Vplyvy na voľbu profesijnej orientácie

Úrovne vzdelávania sú kategórie, ktoré umožňujú diferenciáciu náročnosti vzdelania v systéme odborného vzdelávania a prípravy, bezprostredne súvisia s možnosťou uplatenia absolventov na trhu.

1. ÚROVEŇ - základné odborné vzdelanie - ukončenie povinnej školskej dochádzky, absolvovanie základného odborného vzdelania vo vybraných smeroch vzdelania.

2. ÚROVEŇ - stredné odborné vzdelanie - ukončenie povinnej školskej dochádzky a základného odborného vzdelania, príprava na povolanie v učňovských zariadeniach.

3. ÚROVEŇ - úplné stredné odborné vzdelanie - ukončenie povinnej školskej dochádzky, a základné odborné vzdelávanie absolvovanie druhej úrovne nadstavbového štúdia, štúdium na strednej odbornej škole.

4.ÚROVEŇ - ukončenie povinnej školskej dochádzky, získanie všeobecného, odborného, resp.nadstavbového vzdelania na strednej škole.

5. ÚROVEŇ - vysokoškolské štúdium.

REKVALIFIKÁCIA - je cesta, ako zvýšiť svoju cenu na trhu práce. Vzdelávanie a príprava pre trh práce je teoretická alebo praktická príprava, ktorá umožňuje získať nové odborné zručnosti a praktické skúsenosti na účel pracovného uplatnenia uchádzača o zamestanie.

Voľba profesijnej orientácie

Voľba povolania zohráva v živote človeka dôležitú úlohu. Ovplyvňujú ju školské prostredie, kamarátske vzťahy, rodina, vzdelanie, prestížnosť povolania, ale hlavne osobnosť žiaka.

Informačné a poradenské služby pri voľbe povolania sú služby poskytované úradom práce, sociálnych vecí a rodiny pre žiakov základných škôl, zamerané najmä na poskytovanie informácií a odborných rád o druhoch povolaní a o predpokladoch a požiadavkách na výkon určitého povolania.

Kariéra - je nepretržitý sled určitých období, v ktorých nadobúdame životné a pracovné skúsenosti, vedomosti a zručnosti.

TYPY OSOBNOSTI -

a) realistický typ - má sklony k technickým činnostiam a fyzickej práci. Vyniká v oblasti stavebníctva, techniky, strojárstva či pri fyzicky náročnejších činnostiach.

b) investigatívny typ - sa vyznačuje mechanickým a logickým myslením. Uplatňuje sa na výskumných pozíciách, kde sa využíva analytické myslenie.

c) umelecký typ - sa vyznačuje originálnym, intuitívnym a tvorivým myslením. Má sklony k emocionálnosti a expresívnosti.

d) sociálny typ - je veľmi zhovorčivý. Rád spolupracuje a komunikuje s ostatnými, pomáha im.

e) podnikavý typ - spolieha sa najmä na seba, vie dobre argumentovať, je dominantný a presvedčivý, má dobré organizačné schopnosti.

f) konvenčný typ - typ svoje schopnosti uplatňuje pri pracovnom procese s presne stanovenými úlohami. Je veľmi zodpovedný a všestranne zameraný.

SCHÉMA OSOBNOSTI:

Introvert - mlčanlivý, premýšľavý, preferuje samotu. - realistický (zameraný na detaily a                                                                                                                         fakty)     

                                                                                         - emocionálny (riadi sa citmi) 

                                                                                         - plánovač (organizovaný)

Extrovert - energický, komunikatívny, spoločenský. - intuitívny (zameraný na kreatívne                                                                                                                        riešenia)  

                                                                                        - racionálny (riadi sa logikou)       

                                                                                        - improvizátor (flexibilný, spontánny).


Základné logické obvody

Vo väčšine el. spotrebičov nastávajú pri ich používaní dva stavy na výstupe:

- stav činnosti - ÁNO

- stav nečinnosti - NIE. 

Vstupné veličiny sú označené A, B, (...), výstupná veličina Y. Vzťah medzi podmienkami ma vstupe a výstupe sa opisuje LOGICKOU FUNKCIOU.

ZÁKLADNÉ LOGICKÉ FUNKCIE:

a) logický súčet - operácia OR (alebo)     Y = A + B + ...+ X

b) logický súčin - operácia AND (a)            Y= A . B . ... .X

c) logická negácia NO (nie)                        Y = A (nad A je čiara)

KOMBINÁCIA ZÁKLADNÝCH LOGICKÝCH FUNKCIÍ:

d) negácia logického súčtu NOR (nie-alebo)

e) negácia logického súčinu NAND (nie-a)


Logické obvody sa realizujú pomocou diskrétnych súčiastok - tlačidiel, diód, tranzistorov. Integrované obvody zapisujeme prostredníctvom pravdivostných tabuliek.                      ÁNO - činnosť - 1

NIE - stop - 0