Pôda

- najvrchnejšia časť zemskej kôry.

ZLOŽENIE:

Neživá zložka - íl, hlina, piesok, kamienky, vlhkosť, vzduch, humus (odumreté časti rastlín aživočíchov)

Živá zložka - korene rastlín, mikroorganizmy, drobné živočíchy

DRUHY pôd:

Ľahké pôdy - piesočnaté - jednoduché obrábanie, priepustné, ľahko vysychajú.

Stredne ťažké - hlinité pôdy - výborná pestovateľská schopnosť, dostatok živín a vlhkosti.

Ťažké pôdy - ílovité pôdy - za sucha tvrdá, v daždi mazľavá, podmáčaná, nedostatočne prevzdušnená.

ÚRODNOSŤ pôdy - najcennejšia vlastnosť. Schopnosť poskytovať rastlinám najlepšie podmienky pre rast a vývin. Vysoký obsah humusu.

Zvyšovanie úrodnosti: odvodňovanie, zavlažovanie, odstraňovanie kameňov, kyprenie utuženej pôdy.

Základné spracovanie pôdy:

Podmietka - po zbere plodín (obilniny, strukoviny, repka olejná)

Orba - obracia sa ornica

Kyprenie podornice - raz za viac rokov, pod ornicou utužená pôda.

Spracovanie pôdy pred sejbou a sadením:

smykovanie, bránenie, valcovanie. 

Ochrana poľnohospodárskej pôdy. Súčasť prírody a životného prostredia. Najlepšia ochrana PP je rozptýlené rastlinstvo.

 


Profesie okolo nás 2

- dokumenty, ktoré sú dôležité pri uchádzaní sa o zamestnanie:

ŠTRUKTUROVANÝ ŽIVOTOPIS - osobné údaje, vzdelanie, pracovné skúsenosti, schopnosti a znalosti, jazykové znalosti, vodičský preukaz, záujmy a záľuby.


ŽIADOSŤ O PRIJATIE DO ZAMESTNANIA - hlavička, adresa, miesto, dátum, odvolanie na zdroj, stručný popis schopností, ďakovná formula, s pozdravom, podpis.


MOTIVAČNÝ LIST - hlavička, adresa, dátum a miesto, odvolanie na zdroj, text, ktorým sa uchádzač snaží zaujať zamestnávateľa, s pozdravom, podpis


POVOLANIA PODĽA PRIEMYSELNÝCH ODVETVÍ:

hutníctvo, strojárstvo a ostatná kovospracujúca výroba 1, 2,. Elektrotechnika, technická chémia silikátov, technická a aplikovaná chémia, potravinárstvo, spracovanie dreva, stavebníctvo, geodézia a kartografia, poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka 1, 2.

Profesie okolo nás 1

Zamestnanie - konkrétne ľudské činnosti v rámci POVOLANIA.

Pracovné miesto je miesto, na ktorom človek vykonáva prácu.

Samostatná činnosť - forma živnosti (SZČO, s. r. o., a. s.)

ZAMESTNANEC - ZAMESTNÁVATEĽ - vzťah upravuje Zákonník práce, zákon 311/2001 Z. z.

Zamestnanec -  vykonáva závislú prácu, je závislý na činnostiach, krokoch, úlohách svojho zamestnávateľa - vyplýva z pracovnej zmluvy.

PRACOVNÁ ZMLUVA - dokument, definuje vzťahy medzi zamestnancom a zamestnávateľom, podpisujú ju obidve strany.

PRÁVA ZAMESTNANCA - mzda za vykonanú prácu, vhodné pracovné podmienky, prestávka po odpracovaní 4 hodín, príspevok zamestnávateľa na jedno teplé jedlo počas pracovnej zmeny, nárok na dovolenku, nárok na návštevu lekára.

PRÁVA ZAMESTNÁVATEĽA - výber zamestnanca, dodržiavanie pracovného času, vykonávanie práce bez chýb, plnenie všetkých povinností.

POVINNOSTI ZAMESTNANCA - zamestnanec je fyzická osoba, ktorý vykonáva závislú prácu pre zamestnávateľa, musí sa riadiť jeho pokynmi, nemôže konať svojvoľne - bez vedomia zamestnávateľa.