Mechanizmy na prenos síl a pohybu

 • otáčavé prevody
 • pákové prevody
 • kľukové mechanizmy
 • vačkové mechanizmy
OTÁČAVÉ PREVODY - prenášajú otáč. pohyb z 1 kolesa na druhé priamo, alebo prostredníctvom vloženého člena.

-1. koleso je hnané a 2. hnacie

- podľa princípu prenášaného pohybu z hnacieho na hnané koleso: 

Trecie prevody - hnacia sila sa prenáša trecím účinkom medzi hnacím a hnaným kolesom (trecími kolesami, remeňové prevody, lanové prevody).

Ozubené prevody - hnacia sila sa prenáša tlakom v bokoch zubov jednotlivých ozubených kolies.

Reťazové prevody - hnacia sila sa prenáša tlakom medzi zubami hnacieho a hnaného reťazového kolesa a článkami reťaze.(motorka, bicykel)

PÁKOVÉ MECHANIZMY: 

- prenos posuvných pohybov,

- zmena kývavého pohybu na otáčavý a naopak,

- prenos kývavého pohybu. (detské trojkolky, šliapacie autá, kliešte, nožnice, zdvihák....)

KĽUKOVÉ MECHANIZMY - menia otáčavý pohyb kľuky na priamočiary vratný pohyb valca.

VAČKOVÉ MECHANIZMY - slúžia na pravidelne sa opakujúce sa dopredu naprogramované pohyby.


Jednoduché stroje a mechanizmy

- dôvod vzniku JS a M bola snaha uľahčiť si namáhavú prácu

- jednoduchá konštrukcia a princíp

- menia druh energie

- uľahčujú prácu - pôsobením menšej sily

PODOBY JS a M:

 • páka
 • kladka
 • kladkostroj
 • koleso na hriadeli
 • naklonená rovina
 • klin
PÁKA -zdvíhanie bremien väčšej hmotnosti.

                                              - bod, okolo ktorého sa páka otáča je na konci.

           Dvojramenná páka - bod, okolo ktorého sa otáča je na páke mimo jej koncových bodov.

KLADKA - jednoduchý mechanizmus zložený z kolesa, ktoré má po obvode drážku, v ktorej sa pohybuje lano, remeň, reťaz.

 • pevná k. - je upevnená v osi otáčania
                    - lano - 1. strana bremeno

                               - 2. strana sila človeka

                    - nezmenšuje silu zdvihu na zdvih bremena

                   - mení smer pôsobenia sily.

 • voľná k. - zmenšuje silu zdvihu potrebnú na zdvih bremena.
 • kladkostroj - spojenie pevnej a voľnej kladky
                       - šetrí polovicu sily

                       - zmena smeru sily.

KOLESO NA HRIADELI - jednoduchý stroj, pevne uložené koleso na hriadeli, otočné okolo svojej osi. Navíja reťaz, lano.

NAKLONENÁ ROVINA - šikmá plocha, po ktorej sa predmety posúvajú nahor.

KLIN - teleso s prierezom v tvare trojuholníka.

- sila pôsobí na podstavu klina, rozloží sa v kolmom smere na bočné steny klina,

- sekery, nože, špička klinca.

Elektrická energia

E. e. sa získava z elektrárni premenou iných foriem energií.

Zdroje el. energie:

A) NEOBNOVITEĽNÉ ( uhlie, ropa, plyn, jadrové palivo)

B) OBNOVITEĽNÉ ( vietor, voda, slnečné žiarenie, biomasa)

Podľa spôsobu premeny energie sa elektrárne delia:

-tepelné

-vodné

-veterné

- geotermálne

- slnečné

- atómové - jadrové.

Batériové zdroje el. energie, akumulátory - chemické články - primárne

                                                                                                         - sekundárne

Batérie môžu byť: - 1,5 volt - AAA

                               - 1,5 V - AA

                              - 4,5 V, ...

- napätie, veľkosť a tvar článkov je rôzna,

- vytvárajú jednosmerný el. prúd.

Galvanické články - nevýhoda -  používaním sa znehodnotia (nedobíjateľné)

                                                       - vybíjajú sa, i keď sa nepoužívajú.

Elektrický akumulátor - podľa potreby uvoľňuje el. energiu:

- olovený akumulátor

- alkalický akumulátor.